Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O nas

Zgodnie z celem statutowym samorządowej jednostki organizacyjnej, działalność Gminnego Ośrodka Kultury skupia się na prowadzeniu inicjatyw społeczno- kulturalnych, mających na celu organizowanie i rozwój społeczności lokalnej w różnorodnych formach. Działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Kultury, polegające na zapewnieniu oferty spędzania wolnego czasu, rozwoju osobistego, rodzinnego i kulturalnego, sprzyjają aktywizacji społecznej i integracji wielopokoleniowej.

W ramach obecnej oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury pozostają m.in.
 

 • Festyny letnie, pikniki,

 • Dni Gminy Wielowieś

 • Dożynki Gminy Wielowieś,

 • Festiwal Gwary Śląskiej,

 • Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej,

 • Festiwal Kolęd i Pastorałek,

 • Organizacja wypoczynku letniego we wszystkich sołectwach gminy, obejmującego wycieczki, planowanie czasu dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin i seniorów,

 • ,,Żywe Lekcje Regionalizmu ” obejmujące : wystawy interaktywne, warsztaty tradycji i kultury,

 • Obchody świąt okolicznościowych,

 • Konkursy manualne,

 • Klub Seniora,

 • Pracownia plastyczna dla wszystkich grup wiekowych

Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi to miejsce promowania i rozwoju działalności lokalnej w różnorodnych formach. GOK prowadzi aktywną działalność w zakresie rozwoju kulturalnego społeczności lokalnej, zapewniając szereg inicjatyw skierowanych do wszystkich grup społecznych. Planując organizację działań kulturalnych, wskazujemy, że istotnym zadaniem, jakie należy wdrażać jest aktywizacja nie tylko dzieci i młodzieży, ale również grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, osoby niepełnosprawne czy też ubogie. Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury regionalnej obejmuje w swoim zasięgu integrację międzypokoleniową, minimalizując w ten sposób poziom stagnacji i marazmu społecznego.

Wśród zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury wyróżnić można przedsięwzięcia międzypokoleniowe, promowanie regionalizmu, aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywność turystyczną i rekreacyjną, organizację koncertów, przeglądów, festiwali. Gminny Ośrodek Kultury stwarza również warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, promując różnorodne działania o charakterze muzycznym, teatralnym i kreatywności artystycznej. Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi stanowi centrum życia lokalnej społeczności.

 

Placówki GOK

Istotnym jest również fakt, że Gminny Ośrodek Kultury prowadząc aktywną politykę rozwoju kulturalnego, organizuje społeczności i prowadzi również działanie poza miejscowością Wielowieś, a mianowicie w świetlicach wiejskich, będących filiami GOK. Na obszarze Gminy Wielowieś aktywnie działają:

 • filia Gminnego Ośrodka Kultury w Zacharzowicach,

 • świetlica wiejska w Błażejowicach,

 • Świetlica w Borowianach

 • świetlica wiejska w Czarkowie

 • świetlica wiejska w Dąbrówce

 • świetlica wiejska w Kieleczce

 • świetlica wiejska w Radoni

 • świetlica wiejska w Sierotach

 • świetlica wiejska w Wiśniczach.